Кывбуръяс коми поэтъяслӧн (1938)

Материал из Коми тӧданін
Kpv Кывбуръяс 1938.jpg

Кывбуръяс : коми поэтъяслӧн. Сыктывкар: Комигиз, 1938. 96 лб. Тираж 3000 экз. (ӧнія ногӧн)

Кывбурјас : комі поетјаслӧн. Сыктывкар: Комігіз, 1938. 96 ԉб. Ԏіраж 3000 екԅ. (оригиналын)

Небӧг йылысь

Лӧсьӧдіс С. Морозов.
Техн. лӧсьӧдіс М. Шестаков.
Кышӧдсӧ серпасаліс В. Полякова.
Лэдзӧмын кывкутысь И. Подоров.
Сетӧма наборӧ 1938-10-14.
Кырымалӧма печатьӧ 1938-12-14.
Лэдзӧм № 173.
Форматыс 60х92 1/16.
Ыдждаыс 6 усл. личк. л.
Вӧчӧдан № 2613.
Тиражыс 300 ӧтк.
Коми АССР-са Главлитлӧн уполномоченнӧй № 3726.
НКМП типография. Коми АССР. Сыктывкар. Печать керка.

Авторъяс

Гижӧдъяс листбокъяс серти

Автор Гижӧд ним оригиналын Гижӧд ним ӧнія ног Лб.
Ԍергеј Морозов = Сергей Морозов Воԇкыв Водзкыв 3-5
М.Ԉебеԃев = М. Лебедев Меԁ ԇірԁалас шонԁі Мед дзирдалас шонді 6-7
Ӧтчыԁ гожӧм овлӧ Ӧтчыд гожӧм овлӧ 7-8
Зыпка ԁорса ԍыланкыв Зыбкадорса сьыланкыв 8-9
Ме кӧ еԍкӧ вермі Ме кӧ эськӧ верми 9-11
Колхоԅԋік Митрӧпан : баԍԋа Колхозник Митрӧпан : басня 11-13
Колхознӧј ԍіктын Колхознӧй сиктын 13-14
Јанвар 12-ӧԁ лун Январ 12ʼ лун 14-16
Пеԃӧ ԁа Рӧԃӧ : баԍԋа Педьӧ да Рӧдьӧ : басня 16-17
Сук Парма Вожԃлы Вождьлы 18
Ԁомна (Поемаыԍ отрывок) Домна : поэмаысь отрывок 18-27
Іспаԋіјаса јортјаслы Испанияса ёртъяслы 27-28
Мітрук Јак = Митрук Як Ԉотчіклӧн ԍыланкыв Лётчиклӧн сьыланкыв 29-31
Тувсов рытын Тувсов рытын 31-32
Поԉарԋікјас Полярникъяс 32-34
Томлунлӧн ԍылӧм Томлунлӧн сьылӧм 34-35
Уԅнытӧ секі абу-ԋін каԁ Узьнытӧ сэки абу нин кад 35
А. Габов Каԉікова Ԁомна јылыԍ ԍыланкыв Каликова Домна йылысь сьыланкыв 36-37
Чужан ԍікт Чужан сикт 37-44
Іван Ваԍ = Иван Вась Ԍыв вај, тӧлӧј Сьыв вай, тӧлӧй 45-46
Геројјаслы Геройяслы 46-47
Оз мургы гым Оз мургы гым 47-48
Кор міјан веԍтын Кор миян весьтын 48-49
Гуԍа мӧвп Гуся мӧвп 49-50
Пԉеԏеԋ ԁорын Плетень дорын 50-51
Тӧԁса нывлы Тӧдса нывлы 51
Портрет Портрет 51-52
Кык ԍерам Кык серам 52-55
А. Размыслов Ԃемонстраціја бӧрын... Демонстрация бӧрын 56
Паԍкыԁ јенежыс.. Паськыд енэжыс 57
Ԍіктса зон Сиктса зон 57-60
Визув каԁ Визув кад 60-62
Ԍергеј Морозов = Сергей Морозов Стаԉін јылыԍ ԍылӧм Сталин йылысь сьылӧм 63
Ԃепутатлӧн мӧвпјас (Поемаыԍ ІІІ-ӧԁ глава) Депутатлӧн мӧвпъяс : поэмаысь ІІІ глава 63-66
Школаӧ Школаӧ 66-67
Теԁ чолӧм, Іспаԋіја Тэд чолӧм, Испания 67
Ԍер. Попов = Сер. Попов Рӧԃіналы Рӧдиналы 68
Гожӧмын Гожӧмын 68-70
Бабушкін јорт памеԏ куԅа Бабушкин ёрт паметь кузя 70
ԁозорын Дозорын 70-71
Аԇԇыԍӧм Аддзысьӧм 71
Ваԍ Міԏ = Вась Мить Віԇа олан, ԍіктӧј! Видза олан, сиктӧй! 72-73
Пурвывса ԍыланкыв Пурвывса сьыланкыв 74-75
Јургы-жӧ лечыԁа, ԍылӧм Юргы жӧ лэчыда, сьылӧм 75
Тӧлыԍ ԋумјалӧ Тӧлысь нюмъялӧ 76-77
Еԁуарԁ Ганс = Эдуард Ганс Гортӧ мунігӧн Гортӧ мунігӧн 78-79
Чужан ԍікт Чужан сикт 79-80
Красноармејецлы пиԍмӧ Красноармеечлы письмӧ 80-81
Мівашеков = Мивашеков Мі ԍылам Ми сьылам 82
Рӧԃіна - зарԋіа мам Рӧдина - зарниа мам 83
Вӧрын Вӧрын 83
Вунԁан каԁын Вундан кадын 84
Ԁружба Дружба 85
Ԍԏепан Јермоԉін = Степан Ермолин Лебԅы, ԍыланкыв Лэбзьы, сьыланкыв 86
Ме - рӧԃіналӧн пі Ме - рӧдиналӧн пи 87
Муса нывлы Муса нывлы 87-88
Гажа саԁ Гажа сад 89
Г. Пуԋегов = Г. Пунегов Сӧԇ ју ԁорын Сӧдзью дорын 90
Ју вылын Ю вылын 90-91
Нӧрыс јылын, саԁјас улын Нӧрыс йылын, садъяс улын 91
Маріја Ԉебеԃ = Мария Лебедь Стаԉінлы Сталинлы 92
Зонԍаԋ піԍмӧ Зонсянь письмӧ 92-93
А. Макаров Кыԇ-нӧ ӧні он ԍыв? Кыдз нӧ ӧні он сьыв? 94

Текстъяс